Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά μέσα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Διαδραστικοί Πίνακες

Στο MG SCHOOL χρησιμοποιούμε μαζί με την προσωπική διδασκαλία, μεθόδους εκμάθησης τελευταίας τεχνολογίας, όπως ο Διαδραστικός πίνακας.

Όλες μας οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με Διαδραστικούς πίνακες, projectors και computer. Έτσι το μάθημα ζωντανεύει και όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στη εκπαιδευτική διαδικασία.

Δημιουργικές Δραστηριότητες

Ενίσχυση της εμπέδωσης της γλώσσας με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

e-Books

Διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο για την μελέτη Τα e-books δίνουν νέο περιεχόμενο στη μελέτη των μαθητών. Επιτρέπουν στους σπουδαστές να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και την ακουστική κατανόηση με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Ενισχύουν την εμπέδωση της ύλης και επιτρέπουν την άνετη εργασία των μαθητών, σύμφωνα με τον προσωπικό τους ρυθμό.

Τα βιβλία μας και η μεθοδολογία μας έχουν προσαρμοστεί πάνω στο ευρωπαϊκό πλαίσιο σπουδών. Ανάπτυξη των 4 βασικών δεξιοτήτων:

  • Listening (ακουστική)
  • Speaking (ομιλία)
  • Reading (ανάγνωση)
  • Writing (γραφή)

Με σύγχρονα μέσα και δραστηριότητες, χρήση αυθεντικής γλώσσας με αυθεντικό υλικό, με την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στο μάθημα καθώς και την δημιουργική μεταξύ τους συνεργασία σε ομάδες. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την γλώσσα από τα πρώτα τους βήματα.