Δωρεάν παροχές

Ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο συνάνθρωπο και εφαρμόζοντας  στη πράξη τη πεποίθηση ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη μάθηση, παρέχουμε μια σειρά από δωρεάν παροχές και αποκλειστικά ειδικές εκπτώσεις.

  • Δωρεάν Εγγραφή
  • Δωρεάν Pre-Junior για παιδιά Νηπίου, Α’ δημοτικού και Β’ δημοτικού
  • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για κάλυψη αδυναμιών κάθε μαθητή
    όσες ώρες χρειαστούν.
  • Έκπτωση σε φοιτητές
  • Ειδικές προσφορές για ανέργους
  • Ειδική προσφορά στην τιμή για την A’ Junior
  • Ειδικά τετράδια συνεργασίας